Energetski pregled

Namen razširjenega energetskega pregleda je ocena stanja rabe energije v stavbi, pregled sistemov, naprav ter ostalih porabnikov, priprava možnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, ocenitev možnosti za izvedbo, oceniti prihranke energije in ovrednotiti ukrepe z vidika stroškovne učinkovitosti.

Z razširjenim energetskim pregledom dobi lastnik stavbe pregled nad možnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter prioritetno listo izvajanja le-teh. Tehnični ukrepi so osnova za pripravo potrebne investicijske in tehnične dokumentacije. S primernim načrtovanjem izbranih investicij lahko zagotovimo kvalitetno posodobitev in vzdrževanja zgradbe s tehničnega vidika ob hkratnem zmanjšanju rabe energije v stavbi.

Razširjeni energetski pregled obsega naslednje glavne aktivnosti:

  • Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo vključuje pridobivanje podatkov.
  • Določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije. Ukrepi segajo od zamenjave kotla in uvedbe boljše regulacije ogrevanja pa do zamenjave oken in izolacije fasade.
  • Analiza izbranih ukrepov. Za posamezne ukrepe se določijo prihranki energije in stroški ter višina in vračilni rok investicije. Oceni se tudi pozitivne vplive ukrepov na okolje in izdela se tudi prednostni seznam predlaganih ukrepov.
  • Poročilo o energetskem pregledu.