Predstavitev

I-VITES se uvršča v kvartarni sektor, ki tudi v Sloveniji pridobiva na pomenu in zavzema vse večji delež v ustvarjenem narodnem dohodku. S pospeševanjem razvoja malih podjetij, v zadnjem času vse več storitvenih, prihaja tudi v Sloveniji do vse večjega povpraševanja po razvojno-raziskovalnih storitvah. Inštitut za visoke tehnologije in sisteme (I-VITES) je bil ustanovljen koncem leta 2007 in je raziskovalno-razvojni inštitut, organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo, katerega temeljni cilj je znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost na področju tehniških in naravoslovnih ved.

Program raziskav bo interdisciplinarne narave in bo pokrival tako razvojne kot aplikativne in temeljne raziskave, ki bodo v tesni zvezi z regijskim gospodarstvom. Poleg primarne usmerjenosti k sodelovanju z regijskim gospodarstvom, se bo inštitut s svojimi raziskovalnimi projekti vključeval tudi v nacionalne in mednarodne znanstvene tokove. Poleg pogodbeno-naročniškega financiranja raziskav s strani gospodarstva, bodo sredstva za raziskovalno delo predvidoma zagotovljena tudi iz naslova domačih in mednarodnih (evropskih) razpisov za (so-)financiranje raziskovalnih projektov.

V svoje vrste želi inštitut v prvi fazi pritegniti uveljavljene raziskovalce iz ožje in širše regije, ki bodo soustvarili kreativno in dinamično okolje za učinkovito raziskovalno delo. Takšno okolje bo imelo poleg zagotavljanja kvalitetnih rešitev tudi pomembno vlogo pri izobraževanju novih kadrov in pri zaposlovanju perspektivnih raziskovalcev iz regije.

Raziskovalno-razvojna dejavnost inštituta bo organizirana v več tehnoloških in naravoslovnih oddelkov ali laboratorijev. Glavna področja dejavnosti inštituta bodo usmerjena v razvoj energetskih tehnologij za obnovljive vire energije, tehnologij obdelave, razvoj strojniških materialov, razvoj procesnih in merilnih sistemov, razvoj informacijskih sistemov, v načrtovanje in optimizacijo tehnoloških procesov, v osnovne raziskave lastnosti materialov, v raziskave na področju fizike in kemije materialov, nanotehnologije, in biotehnologije ter simulacije konstrukcij in procesov. Posebna pozornost pa bo posvečena tudi posredovanju novih znanj neposrednim uporabnikom z organiziranjem seminarjev, forumov in konferenc.

Inštitut ima ambicijo postati eden izmed vodilnih stebrov raziskovalne dejavnosti nastajajočega univerzitetnega kampusa v Novem mestu, saj so v njem delno in/ali v celoti zaposleni tudi vsi pedagoški delavci VITESa (Visoke šole za tehnologije in sisteme). To zagotavlja tesen stik pedagoškega osebja s prakso in kvaliteten pouk povezan s praktičnimi izkušnjami predavateljev in asistentov. Študentje pa bodo imeli priliko sodelovati s svojimi seminarskimi, diplomskimi in magistrskimi nalogami neposredno v inštitutu pod vodstvom mentorjev – učiteljev na nalogah, ki bodo zanimive in uporabne za prakso.

Na ta način bodo doseženi cilji o preobrazbi visokošolskega študija in raziskovalnega dela, ki so usmerjeni v tesno povezavo študija ter R&D s prakso.